La nostra proposta:

Metodologia participativa

La nostra proposta es basa en una metodologia participativa, que impliqui tant a les persones destinatàries principals de les accions, com als agents del territori, a través de possibilitar espais i escenaris on aquest tinguin la possibilitat de vincular-se al projecte i de fer aportacions per al desenvolupament del mateix.

A l’aula, es treballa amb una metodologia activa, basada en el treball per projectes, on la participació i implicació de l’alumnat ha de ser clau en el procés ja que són ells i elles les veritables protagonistes.

El paper del professorat és el d’assessorar i donar suport l’alumnat en tot el procés i a més compta amb l’assessorament especialitzat del personal tècnic adscrit al projecte, que vetllarà en tot moment perquè les accions es desenvolupin segons el previst, garantirà la formació de l’alumnat i dels equips docents implicats en el projecte, així com de la participació d’aquests en els òrgans de coordinació i seguiment.

Per tant l’objectiu principal ha de ser el d’empoderar l’alumnat, per què a través del procés puguin assolir tota una sèrie d’habilitats, de coneixements i d’actituds que els permetin en un futur emprendre els seus propis projectes i fer-hi a través d’una fórmula empresarial basada en uns valors on les persones estiguin al centre i no el capital: la cooperativa.

Cal vincular les cooperatives al territori i fer que els projectes d’activitats de l’alumnat traspassin els murs del centres i es vinculin amb l’entorn. Apostem per aquesta interconnexió territorial per tal de poder conèixer les oportunitats que aquest els pot oferir a nivell de recursos, contactes, possibles intercooperacions, oportunitats per a realitzar activitats, etc.

Treball i formació

Què necessitem?

Sessions de treball
Per al desenvolupament de caire presencial de les sessions de treball ens caldrà una aula de dimensions suficients per encabir l’alumnat participant i amb espai adequat per poder realitzar la part més dinàmica.
Sessions de formació

Per les sessions de formació al professorat i de l’alumnat, ens cal una aula dotada de projector amb pantalla i altaveus i tenir connexió a la xarxa.

Treball i formació

INSCRIPCIONS

Si esteu interessats en participar en el programa, és indispensable fer la inscripció mitjançant aquest formulari.

Per a tot el que sigui menester, podeu adreçar-vos als responsables de la gestió tècnica: